Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

KUNCI I KAUBOJSKI FILM

Posted on March 16, 2019 at 1:50 PM

Kunci i kaubojski film

Bila je subota, tako oko ove ure, malo poza šest večer ali somo zimski štajun. U šest i po počinjalo je kino a did još ni bi doša iz lambikonja i nison imo kome pitat šolde za kortu. Ne znan koji je bi film ma bi je kaubojski i ni se moglo čekat do sutra navečer. Bi san dite, još u niže razrede. I vidin ti jo Pod ložu barba Ivana Tresića (Križana oca a Ivana, Petra i Luke dida) i kako san zno da on voli kunce jer je uvik dohodi u nos ih gledat u kapunjeri di ih je did doržo sponti se jo kako doć do korte. Lipo jo reka barba Ivanu da hoćel u mene kupit kunca za 50 dinarih koliko je bila korta za kino. Barba Ivon se nasmijo reka da je jedon kunac malo da baren dvo. Jo san mu somo reka da čeka i uteka doma i iz kapunjere izvadi dvo kunca, odni ih prid Dom i do barba Ivanu a on meni do 50 dinarih i reka da ih gre odma odnit doma da mu se ne prihlodidu. A jo sritan kupi kortu, odgleda film i sve penson ča sutra reć didu kad vidi da ni kuncih. U kapunjeri je bila jedna darvena škatula sa molon rapon u kojon bi kunica izlegla i kad bi koji krepo, to san bome sazno apena kad san malo naresa, meni bi rekli da ga je mama mu sakrila u škatulu da mu ne bude zima, ili vruće već kako je bi štajun. I jo se dokorži da ću didu isto tako reć da su kunci sigurno u škatuli jer je zima. Ma sutra did muči i somo se smije a jo kuntenat da did ništa ni vidi i nakon dvo, tri dona jo sve i zaboravi jer su došle druge igre. Apena nakon nikoliko godišć kad san malo poče kapit did me u taroku pita " Onda, kako si ono bi proda kunce barba Ivanu?". I bome isprovjo mi je sve. Barba Ivon je čin san mu do kunce i iša u bufet kupit kortu odma iša u nos i stavi kunce nose u kapunjeru a posli večere u bufetu didu isprovjo tu moju targovinu i smijali se oni bome. Dosta godišć posli kad san već bi veći i hodi po Klepalu bi bi se barba Ivon s menon zataroko i pito da iman već kojega kunca za prodat jer da je doša dobar film i bili bi se oba nasmijali.


Categories: None