Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

KARNOVALI MOJE MLADOSTI

Posted on March 5, 2019 at 4:35 AM

E, nakon 5, 7 ili 9 šetemonih, kako koje godišće doša je i ti torij. Ko je tonca, tonca je. Još danas do pol noći i do kraja Korizme nonci govora. Ko se je imo voju zaručit zaruči se je, ko se je imo voju oženit obavi je i to. Još danas da izgorimo Jureta Karnovala dežurnega krivca za sve naše nevoje, da se dobro nažeremo, naločemo, da dobro nalijemo mutriju da učinimo koju divjariju o kojon ćemo provjat iduće misece i gotovo. Sutra je već Čista Srida.

Od rana jutra već je počinja šušur po mistu. Već se je znalo koja kumpanjija će u koga učinit fraju. Obično bi to bilo u nikoga ko je imo veću storu kuhinju sa kominon a i u fameje koja je to i mogla podnit, ti cili šušur. Rano izjutra bi jedon od svake kumpanjije, a kumpanjije su obično bile generacijske po skuli, iša kupit spizu a kozlića se je već bilo dogovorilo u koga će se vazest. Svaka kumpanjija je imala jednega koji je voli oko spize i on bi parićovo marendu čogod nasuho, za obid se je još bilo trizno i jilo bi se alavija iz pjatih a kozlić?....e njega se je ostavijalo za večeru posli toncih od pri večere. A bilo je i onih koji su volili kuhat a već bili stariji za frajat pok bi kojon kumpanjiji kuhali. Taki je bi Visko Gašperinov. Kuha je i našon kumpanjiji koje godišće a i drugima. Po obidu već smo bili poprilično naspugoni i tad se je počinjalo činit divjarije o kojima će se posli moć provjat. Inžinjovalo se je kakovega Karnovala ćemo napravit da ga moremo donit u solu na tonce pri večere di je svaka kumpanjija prizentovala svojega Jureta koje bi se posli kad se malo obojde sola sa njima bilo izgorilo isprid Doma. Od popodneva se je u starije doba znalo na živemu poć do Svirač, Varboske a obično bi niko ko je zno rastezat armonigu bi zadužen za kapota od šušura. Već bi bilo dobro maškaroni i izvanka ma i iznutra :D Kad smo frajali u nos, a to je bilo niti misec don posli nego ča je Perko umar ma otac je iti da se ne tuguje nego da se žive i daje veseljen kako je i Perko živi inžinjali smo se učinit sprovod po mistu , sprovod Juretu Karnovalu. Kupilo se je čorne robe za mahrame a kašeta od Sigalija je bila Juretova kašeta. Bilo je ti karnovol kruto zima ma ča u nos ča u Stipeta izvadilo se je iz ormorih sve store didove kapote i navuklo na sebe. E i napravilo se je torce od onih kartunskih tubih na kojima je u balima dohodila roba u Dinkora butigu. Ožalošćeni iza kašete koji su nojveće plakali su bili Matko i Damir Mihovilovi a Vinko je kako mužikont obisi na sebe jedon veliki vož i po njemu lumbardo mužiku. Nade Vidošev je kako iz fameje kurotih obavi sve ča je tribovalo izmolit i sprovod je porti pud Vira pok do crikve ma kako je bi poče i paršit snig ti sprovod je torko uz Pjacu da se ne smarznijemo i da se skupimo kod komina non ispod surola. A bili smo kupili i napisali i osmrtnice pokojnemu Juretu i obisili po mistu. Izgleda da su velike zime na karnovol bile nikako vezane za Rozove jer kad se je u mojon sadašnjon kući koja još ni bila prišićena na 3.3 87 činilo fraju ložilo se je unutra u dvo voža od 200l ma ni moglo pridobit. Posli desetak don ni zima ni ledi u cijevima od vode nisu sensovali sve do drugega petka i sprovoda Andriji Ercegovemu. E i pri večere sve kumpanjije bi izošle i nosile svoje karnovale da svit u soli vidi ča je ko inžinjo. U kumpanjiji Lukice Lučetovega kako je on bi nojlašnji uvik bi njega nosili ka karnovala na nikima čivirima a on već zamanton ni baž ni kapi di je. Pri večere bi se tako izdivjali a oni koji su bili kapoti od spize su sikli kozlića i parićovali za večeru. Ma malo kad se je ti kozlić izi jer bili bi toko već zamantoni da ni imo ko jist. Posli večere bi se išlo na tonce koji su u starije doba finivali u pol noći ma posli se je, a nojpri u Varbanju pok posli i u drugin mistima, to produživalo i posli pol noći. Kad su u Varbanju već svirili Kratki spoj barba Vinko Ružević je sto na vrotima i drugi su mogli nastavit ma sin mu Tonči je vajalo da u pol noći ostavi gitaru i sa njin partije doma. Barba Vinko je još dosta vrimena poštivo ti običaj Čiste Sride. Naša kumpanjija je dosta putih činila fraju u tadašnjoj Lučetovon kući ispod Štrambota i jedon karnovol jo san već oko tri popodne bi toko pjon da san se vojo po koli. Zvoli su barbu mi Morkota Budrovića i on me je odve u svojih Krovatovih u Dol da me tamo rekuperodu jer vajalo je večer u Dol svirit :) I forca barba Petru i teti Mariji i spizi koja je pospugala vino jo san se rekupero i odsviri tonce u Dolu. Eto somo toko da ne dovin puno ali somo na kraju, tratilo se je ti don dosta, jilo se je i pilo neprilično somo da se more svaka kumpanjija pofolit da ona more nojveće izist i popit a ostala je govorojka "Čista Srida kad osvane, pipa žepe pok se kaje" :) I da, naša parva fraja, generacije 1953 bila je u 7. razred u Batetovon kući di sad živedu a još nisu bili uselili ali to je bila dičja fraja sa suhomesnatin i konzervima somo da se počnemo učit običaju. Već iduće godišće smo u Jakše Kapitonovega učinili provu fraju sa kozlićen a boca od kukumarih je hodila okolo stola puna bilega i vajalo je da je svak popije ( i ne somo jedonput) . Manja dica su ubučena u maškare hodili po mistu i oni su mogli doć na tonce pri večere ma kako je posli večere bilo puno pjanih dicu se ni pušćalo. Ma imo bi još puno, puno pisat ali dosta i ovoko da mlajima dočora storo dobro i lipo doba. Na dobro van svima doša i današnji karnovol i neka Jure kad ga se izgori ploti za sve naše propuste, za cili naš kukavičluk kad se nimamo snoge suprostavit nepravdama u društvu nego mučimo i onda se danas kroz tastamenat pokožemo junoci a sutra opet iznova kukavice. Sutradon na Čistu Sridu čisti se je štumak od spize a ono spize ča je ostalo izilo bi se u četvortak. I tako Korizma je počela, još nan je ostalo u četvortak od pol Korizme koga ništo u za tarok privarit i dočekat Velu šetemonu i posli primalićne lavure u poju.

Generacija 1949/50 za karnovol u Puhovih na taraci

Generacija 1952/53 u Štrambotovih 1980


Categories: None